LETNÍ TÁBOR - DOKSY

1/200 s, F8.00, ISO 100 1/125 s, F2.80, ISO 100 1/125 s, F2.80, ISO 100 1/125 s, F2.80, ISO 100 1/125 s, F3.50, ISO 100 1/125 s, F6.30, ISO 100 1/160 s, F7.10, ISO 100

1/80 s, F8.00, ISO 100 1/125 s, F2.80, ISO 200 1/100 s, F3.20, ISO 200 1/80 s, F2.80, ISO 200 1/125 s, F3.20, ISO 200 1/125 s, F6.30, ISO 200 1/80 s, F8.00, ISO 200

1/320 s, F8.00, ISO 200 1/320 s, F7.10, ISO 200 1/320 s, F4.00, ISO 200 1/320 s, F5.00, ISO 200 1/320 s, F4.50, ISO 200 1/320 s, F2.80, ISO 200 1/320 s, F3.20, ISO 200

1/320 s, F2.80, ISO 200 1/320 s, F2.80, ISO 200 1/200 s, F5.60, ISO 200 1/320 s, F2.80, ISO 200 1/320 s, F4.50, ISO 200 1/320 s, F2.80, ISO 200 1/320 s, F3.20, ISO 200

1/250 s, F4.00, ISO 200 1/320 s, F3.20, ISO 200 1/250 s, F3.20, ISO 200 1/200 s, F5.60, ISO 200 1/200 s, F4.50, ISO 200 1/80 s, F3.20, ISO 200 1/80 s, F3.20, ISO 200

1/80 s, F3.20, ISO 200 1/80 s, F3.20, ISO 200 1/320 s, F2.80, ISO 200 1/160 s, F5.00, ISO 200 1/320 s, F4.00, ISO 200 1/250 s, F2.80, ISO 200 1/250 s, F2.80, ISO 200

1/200 s, F7.10, ISO 200 1/250 s, F2.80, ISO 200 1/100 s, F4.50, ISO 200 1/100 s, F4.50, ISO 200 1/125 s, F3.20, ISO 200 1/320 s, F2.80, ISO 200 1/320 s, F5.60, ISO 100

1/320 s, F5.00, ISO 100 1/320 s, F5.00, ISO 100 1/320 s, F8.00, ISO 100 1/100 s, F8.00, ISO 100 1/160 s, F8.00, ISO 100 1/320 s, F6.30, ISO 100 1/125 s, F8.00, ISO 100

1/80 s, F3.20, ISO 100 1/80 s, F3.50, ISO 100 1/80 s, F5.00, ISO 100 1/80 s, F2.80, ISO 100 1/80 s, F3.50, ISO 100 1/80 s, F3.50, ISO 100 1/100 s, F3.20, ISO 100

1/100 s, F3.20, ISO 100 1/125 s, F2.80, ISO 100 1/125 s, F2.80, ISO 100 1/100 s, F3.50, ISO 100 1/100 s, F3.20, ISO 100 1/100 s, F2.80, ISO 100 1/100 s, F3.20, ISO 100

1/100 s, F3.50, ISO 100 1/100 s, F3.50, ISO 100 1/100 s, F4.50, ISO 100 1/160 s, F8.00, ISO 100 1/160 s, F8.00, ISO 100 1/100 s, F5.00, ISO 100 1/100 s, F3.20, ISO 100

Vygenerováno 29. srpna 2006 v 11:09:51 programem Zoner Photo Studio 7