PŘEBOR ŠKOL 2006

1/320 s, F6.30, ISO 100 1/320 s, F5.60, ISO 100 1/320 s, F5.00, ISO 100 1/320 s, F3.20, ISO 100 1/320 s, F5.60, ISO 100 1/250 s, F8.00, ISO 100

1/200 s, F3.20, ISO 200 1/200 s, F3.20, ISO 200 1/160 s, F3.20, ISO 200 1/160 s, F4.00, ISO 200 1/400 s, F2.80, ISO 200 1/320 s, F2.80, ISO 200

1/400 s, F2.80, ISO 200 1/160 s, F2.80, ISO 200 1/400 s, F2.80, ISO 200 1/400 s, F2.80, ISO 200 1/400 s, F2.80, ISO 200 1/400 s, F2.80, ISO 200

1/400 s, F2.80, ISO 200 1/400 s, F2.80, ISO 200 1/160 s, F2.80, ISO 200 1/160 s, F3.20, ISO 200 1/250 s, F3.20, ISO 200 1/250 s, F8.00, ISO 200

1/500 s, F8.00, ISO 200 1/250 s, F8.00, ISO 200 1/1000 s, F4.00, ISO 100 1/160 s, F6.30, ISO 100 1/1000 s, F4.00, ISO 100 1/250 s, F4.00, ISO 100

1/400 s, F6.30, ISO 100 1/200 s, F4.00, ISO 100 1/400 s, F6.30, ISO 100 1/160 s, F6.30, ISO 100 1/160 s, F5.00, ISO 100 1/200 s, F4.50, ISO 100

1/400 s, F4.50, ISO 100 1/250 s, F4.50, ISO 100 1/125 s, F6.30, ISO 100 1/100 s, F6.30, ISO 100 1/160 s, F6.30, ISO 100 1/100 s, F4.50, ISO 100

1/125 s, F4.50, ISO 100 1/800 s, F4.50, ISO 100 1/640 s, F4.50, ISO 100 1/400 s, F4.50, ISO 100 1/640 s, F4.50, ISO 100 1/800 s, F4.50, ISO 100

1/640 s, F4.50, ISO 100 1/800 s, F4.50, ISO 100 1/500 s, F4.50, ISO 100 1/800 s, F4.50, ISO 100 1/100 s, F4.50, ISO 100 1/200 s, F4.50, ISO 100

1/160 s, F4.50, ISO 100 1/200 s, F4.50, ISO 100 1/125 s, F4.50, ISO 100 1/125 s, F4.50, ISO 100 1/160 s, F4.50, ISO 100 1/250 s, F4.50, ISO 100

1/200 s, F4.50, ISO 100 1/160 s, F4.50, ISO 100 1/160 s, F4.50, ISO 100 1/200 s, F4.50, ISO 100 1/100 s, F2.80, ISO 100

Vygenerováno 14. června 2006 v 11:55:45 programem Zoner Photo Studio 7